DAY 1 

 

26 MAY 2021  
       

09:45 hr

 

OPENING

 virtual life conference DAY 1

 

 

Dr. Henk M. Jonkers

Associated Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences,

     

Materials&Environment

SESSION 

 

 1.1

 

FUNDAMENTAL RESEARCH INTO THE FUNCTIONALITY AND APPLICABILITY OF ECOSYSTEM 

SERVICES IN THE BUILT ENVIRONMENT

 

 

 

THE ROLE OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE EU CLIMATE POLICY 

Keynote

 

Diederik Samsom

Private Secretary to Vice-President of the European Commission Frans Timmermans and responsible for the implementation of EU climate policy, the development of the Green Deal and the European climate law

 

 

Questions and discussion

 

       

 

 

GREEN AS BUILDING MATERIAL

   

Eva Stache MSc

architect, PhD researcher TU Delft CEG, M&E

   

Questions and discussion

 
       

SESSION

 

 1.2

 

QUANTIFICATION OF ECOSYSTEM SERVICE PERFORMANCE – INCLUDING EXPERIMENTAL-, VIRTUAL- AND COST / BENEFIT ANALYSIS TECHNIQUES

       

 

 

QUANTIFICATION OF ECOSYSTEM SERVICES

Keynote

 

Prof. Dr. Patrick Meire

Head of Department of Biology and Ecosystem Management Research Group, University of Antwerp, Belgium

 

 

 

SESSION 

 

 1.3

 

CASE STUDIES - PRACTICAL EXAMPLES OF EXECUTED NATURE-INCLUSIVE BUILDING PROJECTS

 

 

THE EFFECT OF NATURE INCLUSIV BUILDINGS ON THE LOCAL ECOSYSTEMS

 

  Francesca Cesa Bianchi

Partner at Stefano Boeri Architetti and Director of International Projects

Urban Forestry is at the core of a plurality of actions, policies and projects that aim at making cities greener, cleaner, cooler, more biodiverse and inclusive. Multiplying the number of green buildings within our cities, such as the Vertical Forest is one of the Urban Forestry strategic actions to face climate change mitigation. The idea behind the Vertical Forest blends in a theoretical spectrum where the city is considered as a complex ecosystem, which combines environmental sustainability, energy efficiency, biodiversity and social empathy. The Vertical Forest in Milan (built in 2014), as well as all the Vertical Forests by Stefano Boeri Architetti currently under construction, such as Trudo Vertical Forest in Eindhoven and Nanjing Vertical Forest in China, are strictly related to the Forest City concept, which promotes the idea of a different urban planning approach, where plants and trees assume an emerging role in the urban scenario while also considering the biodiversity that comes with it, and its related benefits.

photo: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/project/bosco-verticale/

 

 

CLOSING 

 DAY 1

 12:30

 

Dr. Henk M. Jonkers

Associated Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences,

     

Materials&Environment

       

DAG 2

 

27 MEI 2021  
       

09:45 uur

 

OPENING 

virtual life conference DAG 2

 

 

Dr. Henk M. Jonkers

Universitair Hoofddocent TU Delft Civiele Techniek en Geowetenschappen,

     

Materialen en Milieu

SESSION 

 

 2.1

 

CASE STUDIES: VOORBEELDEN VAN NATUUR-INCLUSIEF BOUWEN IN 

DE STEDELIJKE OMGEVING IN NEDERLAND EN BELGIË 
(EXAMPLES OF NATURE INCLUSIVE BUILDING IN THE URBAN ENVIRONMENT IN THE NETHERLANDS AND BELGIUM)

 

 

DE ROL VAN ECOSYSTEEMDIENSTEN IN HET GEMEENTELIJKE BELEID

Keynote

 

Wessel Breunesse

Wethouder Klimaat Gemeente Zaanstad 
Hoe kun je als gemeentebestuur natuur inclusief en klimaat adaptatief bouwen stimuleren? Of misschien zelfs verplichten? Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken? En hoe beweeg je van een visie op je stad naar bijbehorende ambities, beleid en vervolgens actie. Gemeente Zaanstad stelt dit jaar een uitvoeringsplan klimaatadaptatie vast. Want om ervoor te zorgen dat onze inwoners een koel hoofd en droge voeten houden, moeten we nu en in de toekomst stevige maatregelen nemen.

(As a municipal council, how can you stimulate nature-inclusive and
climate-adaptive constructions? Or maybe even oblige them? Which instruments can you use
for this? And how do you move from a vision of your city to accompanying ambitions, policy
and then action. This year, the Municipality of Zaanstad will draw up a climate adaptation
implementation plan. To ensure that our residents will keep a cool head and dry feet, we must take now and in in the future firm measures.)

 

 

Vragen en discussie/
Questions and discussion

 

 

 

VERGROENING CENTRUMGEBIED ALPHEN AAN DEN RHIJN
(GREENING OF THE CENTER AREA)

   

Ron Kervezee

Projectleider Vergroening Centrumgebied Alphen aan den Rhijn

   

Vragen en discussie
Questions and discussions

 
       

SESSION

 

 2.2

 

ONTWERP CONSEQUENTIES VAN NATUUR INCLUSIEF BOUWEN
(DESIGN CONSEQUENCES OF NATURE INCLUDING BUILDING)

       

 

 

KLIMAATADAPTIE IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET ONTWERP

Keynote

 

Ir Robbert Guis

architect, bestuurslid BNA (Bond van Nederlandse Architecten), docent TU Delft Faculteit Bouwkunde, TEK architecten

 

 

Vragen en discussie
Questions and discussions

De grens tussen natuur en stad is aan het vervagen. Parken zijn de nieuwe pleinen, daken de nieuwe tuinen. In elk ontwerp dat we voor gebouwen en publieke ruimten maken schuilt een verantwoordelijkheid voor de toekomst. Klimaatverandering vraagt daarom de huidige wetten van de architectuur te hervormen.  BNA stimuleert dat bureaus circulair, klimaatneutraal en natuurinclusief ontwerpen en daarmee de business cases van de toekomst realiseren. Een sterkere verbinding tussen onderzoek en praktijk is daarbij essentieel.

(The boundary between nature and city is fading. Parks are the new squares, roofs are the new gardens. There is a responsibility for the future in every design we make for buildings and public spaces. Climate change therefore requires reforming the current laws of architecture. BNA encourages agencies to design in a circular, climate-neutral and nature-inclusive way and thus realize the business cases of the future. A stronger connection between research and practice is essential in this respect.)

       

 

 

2.2. DE ONTWERPSTUDIE STAD X KLIMAAT – HET GEBOUW ALS WATERMACHINE, HET BELANG VAN INNOVATIEF ONTWERPEND ONDERZOEK IN DE ARCHITECTUUR

   

2.2. THE DESIGN STUDY CITY X CLIMATE - THE BUILDING AS A WATER MACHINE, THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE DESIGN RESEARCH IN ARCHITECTURE

   

Hans de Boer


Jutta Hinterleitner

coordinator Research affairs & Innovation, TU Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI)

onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft (researcher Area Development Chair)
researcher Chair of Area Development, TU Delft  Faculty of Architecture

Ontwerpend onderzoek is een werkwijze die vandaag de dag in veel ultra-complexe situaties helpt om meervoudige opgaven beter te kunnen definiëren en om passende ruimtelijke oplossingen te vinden. Door met probleemhouders, experts en ontwerpers mogelijke oplossingsrichtingen te analyseren en in visies te verbeelden, komt het gesprek op gang over ambities en gezamenlijke vergezichten. Aan de hand van een voorbeeld, de ontwerpstudie ‘Stad x klimaat – het gebouw als watermachine’, uitgevoerd in 2019-2020, lichten Jutta Hinterleitner en Hans de Boer de achtergronden van deze werkwijze toe en de concrete stappen die in dit project zijn gezet. Op vijf testlocaties in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle waar klimaatstresstests wateroverlast voorspellen, werd onderzocht hoe corporatiebezit kan bijdragen aan klimaatbestendige steden. De resultaten laten ontdekkingen en scenario’s  zien op het schaalniveau van gebouw, bouwblok, buurt en het grotere systeem. 

Research by design is a method that today helps in many ultra-complex situations to better define multiple tasks and to find suitable spatial solutions. By analyzing possible solution directions with problem holders, experts and designers and depicting them in visions, the discussion starts about ambitions and shared perspectives. Using an example, the design study "City x climate - the building as water machine", carried out in 2019-2020, Jutta Hinterleitner and Hans de Boer explain the background of this method and the concrete steps that have been taken in this project. At five test locations in Amsterdam, Rotterdam and Zwolle where climate stress tests predict flooding, it was investigated how housing association property can contribute to climate-proof cities. The results show discoveries and scenarios at the scale level of the building, block, neighborhood and the larger system.

       
   

Vragen en discussie
Questions and discussions

 
       

 

 

DE WATERMACHINE - PRAKTIJKVOORBEELD, 

   

ONTWORPEN VOOR DE WATERLANDPLEINBUURT IN AMSTERDAM
(THE WATER MACHINE - PRACTICAL EXAMPLE, DESIGNED FOR THE WATERLANDPLEINBUURT IN AMSTERDAM)

   

Ir. Tom Bergevoet

architect Temp. architecture.urbanism

   

Vragen en discussie
Questions and discussions

 
       

SESSION 

 

 2.3

 

MAATSSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN ANALYSE VAN NATUUR INCLUSIEF BOUWEN (SOCIAL COSTS AND BENEFITS ANALYSIS
OF NATURE INCLUDING BUILDING)

       

 

 

DE NATUURWAARDENVERKENNER

Keynote

 

Inge Liekens

environmental economist at VITO België

 

 

 

Vragen en discussie
Questions and discussions

Open ruimte en biodiversiteit staan onder druk. Overheden en private organisaties investeren in technische oplossingen voor lokale knelpunten zoals luchtkwaliteit, klimaat, wateroverlast en gezondheid van hun inwoners of werknemers. Natuurgebaseerde maatregelen kunnen vaak een deel van de oplossing zijn. De voordelen die ecosystemen voor de samenleving opleveren, worden echter vaak buiten beschouwing gelaten. De Natuurwaardenverkenner is een beslissingsondersteunend instrument dat nationale en lokale overheden, planners en bedrijven helpt om de voordelen van groene en blauwe infrastructuur in kaart te brengen en verschillende ontwikkelingsalternatieven te vergelijken. De presentatie demonstreert ook de tool aan de hand van een case. 

(Open space and biodiversity are under pressure. Governments and private organizations invest in technical solutions for local bottlenecks such as air quality, climate, flooding and the health of their residents or employees. Nature-based measures can often be part of the solution. However, the benefits ecosystems bring to society are often disregarded. The Nature Values ​​Explorer is a decision support tool that helps national and local governments, planners and companies to map out the benefits of green and blue infrastructure and compare different development alternatives. The presentation also demonstrates the tool on the basis of a case.)

       

 

 

TOON DE MEERWAARDE VAN NATUUR-INCLUSIEF ONTWERPEN AAN MET DE NATUURPUNTENCALCULATOR!

   

dr. Maarten Mouissie

Teammanager Ecologie, Sweco Nederland

   

Vragen en discussie

Er is steeds meer aandacht voor biodiversiteit in stedelijke ontwikkelingen. Terecht: want biodiversiteit staat onder druk en is belangrijk voor de gezondheid en welbevinden van stedelingen. De vraag is hoe doe je dat op een zinvolle en kosteneffectieve manier? Hoe meet, waardeer en vergelijk je de meerwaarde voor biodiversiteit in projecten? Natuurpunten kunnen dit inzichtelijk maken. Natuurpunten zijn een uniforme objectieve maat voor biodiversiteit (feitelijk soortenrijkdom). De formule is simpel: Oppervlakte x Kwaliteit x weegfactor. Het PBL heeft de systematiek primair ontwikkeld voor kwantificering van natuureffecten in de MKBA. Sweco heeft de systematiek verbreed voor toepassing op urbane natuur en natuur-inclusief ontwerp en geautomatiseerd in de Natuurpuntencalculator. Hierdoor zijn natuurpunten niet alleen goed gefundeerd en uniform, maar ook vlot te berekenen. 

(More and more attention is being paid to biodiversity in urban developments. Rightly so: because biodiversity is under pressure and is important for the health and well-being of urban residents. The question is how do you do that in a meaningful and cost-effective way? How do you measure, value and compare the added value for biodiversity in projects? Nature points can provide insight into this. Nature points are a uniform objective measure of biodiversity (in fact species richness). The formula is simple: Area x Quality x weighting factor. The PBL has primarily developed the system for quantifying nature effects in SCBA. Sweco has broadened the system for application to urban nature and nature-inclusive design and automated it in the Natuurpunt calculator. As a result, nature points are not only well-founded and uniform, but also easy to calculate.)

       

 

 

Sluiting

 WEBINAR

 12:30 uur

 

Dr. Henk M. Jonkers

Universitair Hoofddocent TU Delft Civiele Techniek en Geowetenschappen, Materialen en Milieu